6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileri işlenen ilgili kişilere kişisel verilerine ilişkin haklarını korumaları ve veri sorumlularına taleplerini iletebilmeleri için bir takım hak arama yöntemleri belirlenmiştir. Kanun kademeli bir hak arama yöntemi belirlemiş olup, ilgili kişiler kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini ilk olarak veri sorumlusuna başvurarak iletmesi gerekmektedir. Veri sorumlusunun yapılan başvuruya cevap vermemesi, verdiği cevabın yeterli olmaması veya başvuruyu reddetmesi durumunda ilgili kişinin Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet hakkı doğacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaşılan veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nda Başvuru Hakkı

6698 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği ilgili kişilerin kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini öncelikle veri sorumlularına iletmesi zorunludur. Veri sorumlusuna başvuru yolunu tüketmeyen ilgili kişilerin kuruma şikayet yoluna gitmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile yazılı başvurunun yanı sıra ilgili kişilere kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna başvurma olanağı tanınmıştır.

Bu talebi alan veri sorumlusunun, ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebi incelemesi; kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetmesi, ayrıca cevabını ilgili kişiye bildirmesi öngörülmektedir. Veri sorumlusunun talebi kabul etmesi halinde, gereğini yerine getirmesi; şayet ilgili kişinin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili talebine konu hususta veri sorumlusu hatalıysa, alınan ücretin ilgiliye iade edilmesi gerekmektedir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nda Şikayet Hakkı

Kanunun 14. ve 15. maddelerinde ilgili kişilerin Kurula yapacakları şikayetlere ilişkin usul ve esaslar hükme bağlanmıştır. Şikayet yoluna başvurulabilmesi için ilk olarak ilgili kişinin veri sorumlusuna 13. madde uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın B) ŞİKÂYET HAKKI Hakkında Tebliğ ile yazılı başvurunun yanı sıra ilgili kişilere kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna başvurma olanağı tanınmıştır.

Bu talebi alan veri sorumlusunun, ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebi incelemesi; kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetmesi, ayrıca cevabını ilgili kişiye bildirmesi öngörülmektedir. Veri sorumlusunun talebi kabul etmesi halinde, gereğini yerine getirmesi; şayet ilgili kişinin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili talebine konu hususta veri sorumlusu hatalıysa, alınan ücretin ilgiliye iade edilmesi gerekmektedir. 2 yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gereklidir.

Başvuru Yapmadan Önce

İlgili kişilerin veri sorumlusuna başvurmadan doğrudan Kurula şikayet yoluna gitmesi mümkün değildir. Kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında kişilik hakları ihlal edilen ilgili kişilerin, genel hükümlere göre tazminat hakları saklı tutulmuştur. Başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikâyet yoluna gitmek ise ihtiyaridir. İlgili kişinin Kurula şikayette bulunmasında öngörülen süre, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gündür. Fakat Kurulun inceleme yapabilmesi için mutlaka ilgilinin şikayetine ihtiyaç yoktur. Kurulun ihlal iddiasını herhangi bir şekilde öğrenmesi durumunda da resen harekete geçerek görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapması yetkisi dahilindedir.

Kanunun 15. maddesiyle, Kurul tarafından yapılacak incelemenin usul ve esasları düzenlenmektedir. Buna göre, Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi halinde resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapabilecektir. Bu inceleme, şikâyete ya da resen öğrenilen ihlal iddiasına münhasır olacaktır. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler incelemeye alınmayacaktır. Veri sorumluları, 3 Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç, talep edilen bilgi ve belgeleri, Kurula 15 gün içinde göndermek veya gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

Kurulun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda cevap vermesi öngörülmekte, şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde herhangi bir cevap verilmezse talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmaktadır. Kurul, şikâyet üzerine veya resen yapılacak inceleme sonucunda, Kanun hükümlerinin ihlal edildiği kanaatine varırsa, tespit ettiği hukuka aykırılıkların ilgili veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verir ve kararı ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilecektir.

KVKK İnceleme Süreci

Yine şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, Kanuna aykırı uygulamanın yaygın olduğunun tespit edilmesi üzerine, Kurul tarafından bu konuda ilke kararı alınır ve bu karar yayımlanır. Kurul ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alabilir. Ayrıca Kurula, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, veri işlenmesinin veya verinin yurtdışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi verilmektedir. İlgililerin, Kurulca verilen kararlara karşı idare mahkemelerinde dava açabilmeleri mümkündür

Bursa KVKK Danışmanlık olarak, müvekkillerimize KVKK konusunda danışmanlık hizmeti veriyor, işletmelerini Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale getiriyor ve personellerinin eğitimi için KVKK Eğitimi veriyoruz. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

TIKLA ARA
WhatsApp